top of page
Sök
  • Skribentens bildElin & Isak Nordin

Det där med budget är svårt

Uppdaterat: 23 jan. 2021

Vi vill helt enkelt leva vårt liv enklare, med mindre stress och press. Inte spara för att köpa dyra saker och sedan jobba mera för att ha råd att underhålla alla de dyra kostnader man dragit på sig, genom avbetalningar, amorteringar, uppdateringar och hyror och leasingar. Om man vill kunna köpa dyra prylar måste man arbeta mycket och hårt och om du arbetar mycket och hårt, hur ska du då ha tid att använda alla de där dyra prylarna. För oss skapar det mest ångest och stress.

Istället vill vi leva för att upptäcka, resa, jobba lagom, ha roligt, hjälpa andra som har det svårt, volontär arbeta, utforska världen, cykla, springa, klättra och umgås med människor (och hundar). Det finns oändligt med saker man kan göra för väldigt lite pengar. Så om vi helt enkelt vänder på det: för att leka mycket, måste man arbeta lite.

För er som tror att vi inte har en backup-plan om allt skulle skita sig, så kommer här en liten uppdatering om det också. Vi kommer alltså att bo i bussen och vi kommer inte att ha fler prylar än det som får plats i bussen, som har en boendeyta på ca 20 m2.

Detta innebär att om pengarna börjar sina och vi märker att vi måste plocka från våra besparingar, då åker vi helt enkelt någonstans där man kan jobba. Hittar man inget jobb utomlands, då åker man helt enkelt hem och passar på att hälsa på familj, vänner och släkt medan man jobbar några månader. Om vi ställer oss på en gratis parkering och söker jobb, (det finns alltid jobb, bara man inte är rädd för att göra lite skitgöra ibland), så har vi extremt låga månadskostnader. Med solceller på taket, ingen dieselkostnad och inga hyror eller liknande, så är det endast mat och försäkringar som vi måste betala, eftersom bussen är skattebefriad. Ställer man dessutom av bussen under några månader när den ändå står still så blir kostnaderna ännu lägre.

Man behöver inte göra allt så komplicerat.

En del frågar; men hur ska det gå med er pension?

- Jadu, hur ska det gå med den, om vi sparar ca. 10 kr om dagen privat, så har vi lagt undan ungefär motsvarande summa som vi skulle fått om vi hade jobbat heltid, dock utan att allt försvinner i skatt. Och vi kommer inte att vara ute på vägarna i alla framtid, utan vi har en uppföljare på denna dröm, och då kommer vi att jobba lite lagom.

Men allt handlar om att anpassa sin utgifter efter sin inkomst.

Vi kommer att räkna fram budgetar senare, detta är bara en fråga som vi får väldigt ofta, som verkar bekymra andra väldigt mycket mer än de bekymrar oss! :)

Stay tuned för mer info om vårt projekt.

And now, in english...

We simply want to live our lives easier, with less stress and pressure. We don't wanna buy expensive items and then work more to afford to maintain all the expensive costs you have incurred, through installments, updates, rentals and leases. If you want to buy expensive gadgets you have to work a lot and if you work all the time, how are you going to have time to use all those expensive gadgets.

For us it creates mostly anxiety and stress.

Instead, we want to live to discover, travel, work a "lagom" amount, have fun, help others who have trouble, work as volunteers, explore the world, bike, run, climb and hang out with people (and dogs). There are endless things you can do for very little money. So if we simply turn it around: to play a lot, you have to work less.

For those who think we do not have a backup plan, here's a little update about that too. We will live in the bus and we will not have more gadgets than what will fit the bus, which has a living space of about 20 m2.

This means that if for some reason our expenses are heavier than our incomes, and we notice that we have to pick from our savings, we simply go somewhere where you can work. If you do not find a job abroad, you simply go home and enjoy meeting friends and family while you work at home (Sweden) for a few months. If we are looking for a free parking and the work (there's always work, you just need to not be afraid of getting you hands dirty) then we have extremely low monthly costs. With solar cells on the roof, no diesel cost and no rent, it's only food and insurance that we have to pay, as the bus is tax-exempt.

If you park the bus at a safe spot for a few months the costs will be even lower, because then you don't need to pay the full insurance.

We don't need to make things more complicated, then this...

Some people ask us; How are you going to do with your pension?

"Weeeeell, if we put about $ 1,5/day in our privat account, we have saved about the equivalent amount we would have had if we had worked full time, but without all disappearing tax. And also we probably won'r be out on the roads for more than 5 years cause we have a sequel to this dream, and in that dream a little bit of work is necessary.

It's all about adjusting expenses according to income.

We will calculate budgets later, this is just a question we get very often, which seems to worry others a lot more than it worries us! :)

Stay tuned for more info about our project.

13 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page